แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมา

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป

ประเภทผู้ประกอบการ *
ชื่อบริษัท/บุคคล *
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ผู้ติดต่อ *
เบอร์มือถือ *
อีเมลล์ *
เว็บไซต์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่บัตรประชาชน *
เงินทุนจดทะเบียน
ปีที่จดทะเบียน
ชื่อผู้มีอำนาจหรือบุคคลเซ็นสัญญา
ตำแหน่ง
จบการศึกษาจาก
สาขา
จำนวนพนักงาน
คน
จำนวนช่าง/แรงงาน
คน
คน

ส่วนที่ 2 - ประเภทธุรกิจ/รับเหมา

ประเภทธุรกิจ/รับเหมา *
ระยะเวลาในการทำธุรกิจ *
รายได้เฉลี่ยต่อปี *
ผลงานย้อนหลัง 3 ปี *
ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของโครงการ) มูลค่างาน เริ่มต้น สิ้นสุด
ผลงานปัจจุบัน *
ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของโครงการ) มูลค่างาน เริ่มต้น สิ้นสุด

ส่วนที่ 3 - เอกสารแนบ

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจด VAT)

3. โปรไฟล์บริษัท ( Company Profile )

4. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจด VAT)

3. ผลงานย้อนหลัง


แนบไฟล์

เอกสารไฟล์แนบ รวมไฟล์ทั้งหมดเป็นรูปแบบ .Rar หรือ Zip ก่อนทำการอัพโหลด ขนาดไม่เกิน 50 Mb